THE BEST GROUP EVER

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

ІУК

Українська культура переживала різні заборони, утиски.

Воля дор правда стали одними з панівних ідей українського суспільства

Воля значила рівність всіх людей, значущість кожної людини

Воля асоціювалася зі свободою.

Невід’ємним від цього поняття є ‘правда’

Сприйматися не як остаточна істина, а як рівність, і вона дає можливість кожному члену суспільства реалізувати свої можливості

Українець опікується пошуком цієї правди, а не істини.

У кожного є і своя правда, і своя доля, що залежить від успадкованого.

Але доля – це і певні набуті можливості, знайти себе, отримати якісь нові якості, яких не було в попередніх поколінь.

Ідея волі, правди долі сприяла формуванні ідеалів державного устрою.

Демократизм як основа державного устрою.

Ця воля знайшла відбиття у загальному менталітеті українця.

Ця ідея

Архитип – це першообраз, уявлення-символ про людину, про її місце в світі, і вони формуються в давнину і проростають через всі пласти історії.

Завдяки його існуванню українська культура зберігає свою унікальні та самому їсть

Утсаленість і неусвідомленість – основні риси.

Архитипи виявляють себе у фольклорі, постають як узагалтнений досвід багатьох поколінь.

Укр. Народ визначається такими архитипами:

1. Архитип матері, жінки, визнання її ролі в родині і суспільстві.

Визначає шановливе ставлення до землі.

2. Рівність синів та доньок матері-батьківщини.

Право майорату, українці не бачили необхідності в жорсткій майораціі.

3. Архитип особистої свободи.

Українець орієнтується на власні сили, досвід і здібності, не очікує від спільноти серйозної конкретної допомоги.

4. Архитип ‘вічного учня’, едукативності.

Спроможність і прагнення навчатися. Навчитися життєвого покликання, направлене насамперед на самопізнання.

5. Домінування минулого над майбутнім

Цей Архитип означає постійне звернення до свого минулого, пошук у минулого відповідей про проссування до майбутнього.

6. Архитип обрядовості. Дбайливе ставлення до власної традиції.

7. Архитип долі. Фаталізм та пасивність.

Риси менталітету укр. народу:

1. Домінування емоційно чуттєвого над раціональним. Відсутність національного обґрунтування каталізаторів наших дій

2. Індивідуалізм. Синтекс східного, західного та північно-американського індивідуалізмів. Замкненість групи найближчим оточенням. Український індивідуалізм – пасивний. Він спонукає людину до ізоляції від суспільства. Він корелюється(співвідноситься) з постійним переслідуванням нації. Рятуватися від ворога краще поодинці.
Це призводить до певної антидержавності.

Внутрішній її аспект виявляється в тому, що ми не сприймаємо формально-інституційні відносини.

Зовнішній вияв антидержавності полягає в деякому політичному інфантилізмі.

3. Інтровертність. Їм легше змінити себе, ніж навколишній світ.

4. Екзекутивність(жіночість) Орієнтує людину на відтворювальну, імітативну, а не творчу діяльність.

5. Кордоцентризм.(як серце підкаже❤)

6. Толерантність

7. Антеїзм – любов до землі

8. Селянсткість

9. Орієнтація не малий гурт.

Проблема мови в українському суспільстві.

Проблема національної ідеї

Виписати особливості української культури

Advertisements

БЖД, ПЗ#1

Безпека життєдіяльності.

ЗСР – завдання для самостійної роботи.

ПЗ#1
07.09.2012

Тема: Введення в дисципліну ‘Безпека життєдіяльності’

Розрахунок часу дисципліни.

90 год. = 22 год. – лекції , 11 лекції
34 год. – практичні заняття та семінари, 12 занять
56 год. в аудиторії

34 години на самостійну роботу:
-підготовка до занять + самостійна робота студента.

ОСПО

Роман Романович Трагнюк

Організація судових та правоохоронних органів

Методичка ОСПО

Тема #1

Центральний корпус, ауд. 29

Тема: предмет, система та нормативно джерела дисципліни ОСПО

1. Предмет в система дисципліни ОСПО;

Предмет дисципліни складається із відомостей про організацію і основні напрямки діяльності державних органів(суд, прокуратура, міліція), що виконують правоохоронні функції і займаються правоохоронною діяльністю.

Система державних органіві недержавних органів, які сприяють такого роду діяльності – це сукупність розділів, які характеризують діяльність органів, що виконують правоохоронні діяльність і упорядковані певним чином.

2. Взаємозвязок навчальної дисципліни ОСПО за іншими суміжними юридични науками

-Пов’язана з прокурорським наглядом, що вивчає зміст, форми, методи здійснення всіх напрямків діяльності органів прокуратури.

-Теорія держави і права, бо для вивчення дисципліни актуальні такі питання:

а) Зо стосуються ТДП
б) Норм права
в) Правового регулювання
г) Правової та противоправноі поведінки
д) Питання законності

-Кримінологія, вивчає стан, закономірність, динаміку та географію злочинності, особу злочинця, і вона дає поштовх правоохоронним органам для виявлення антисоціальних явищ для пошуку шляхів запобігання злочинності, розкриття та попередження злочину(прокуратура та міліція).

-Господарсткий процес, вивчає порядок розгляду спорту у госп. судах.

-Кримінальний та цивільних процес, бо ЦП аналізує і регламентує діяльність судів загальної юрисдикції щодо розгляду цивільних справ, а кримінальний – щодо розгляду кримінальних Справ

-Конституційне право, висвітлює питання місці і значення правоохоронних органів в системі всіх органів держави, визначає їх взаємозв’язок і визначає принципи побудови і діяльності правоохоронних органів на основі положень Конституції.

– Адміністративне право, вивчає функції та завдання органі виконавчої влади(міністерство юстиції і МВС), а ці органи, крім управління, здійснюють і правоохоронні. Вивчають діяльність адміністративних судів.

3. Правоохоронні органи держави. Поняття та загальна характеристика.

Ознаки:

@Правоохоронна діяльність має владний характер. Він полягає у захисті суспільних відносин, яким завдається шкода, або яким загрожує завдання шкоди, від противоправних посягань. Захист порушеного права здійснюється компетентними органами і рішення, прийняті цими органами, носять владний та обов’язковий характер.

@Існують процедурні межі , форми і стадіі діяльності

@Можливість застосування заходів примусового характеру, зумовлене необхідністю вчинення відповідних дій, які спрямовані на захист порушеного права, все це відбувається поза волею правопорушника.

@Наявність спеціально уповноважених органів.

Правоохоронна діяльність – це форма реалізації функцій держави, що має владний характера полягає у захисті інтересів держави, безпеки суспільства, прав та свобод шляхом здійснення примусових заходів спеціально уповноважених на те органів.

Види правоохоронно діяльності:

&праовсуддя. Здійснюється виключно судами у формі розгляду та вирішенні кримінальних, цивільних, господарських адміністративних справ.

&конституційний контроль. Конституційний суд України. Наглядає, щоб всі залкнодавчі акти відповідали Конституції

&діяльні органи прокуратури(підтримка державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадян або держави в суді у випадках, визначених законом, нагляд за додержанням законів органами, що проводять ОРД, дізнався та досудового слідства, нагляд за додержанням законів ппри виконання судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженнями особистої волі громадян)

&викриття, попередження та розслідування злочинів(органи досудового розслідування: дізнання та досудового слідства)

&надання юридичної допомоги: адвокатура і нотаріат
Адвокатура – це добровільне професійне громадське об’єднання, яке згідно з Конституцією України сприяє захисту прав і свобод і представляє інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб.
Нотаріат – правозахисна організація, яка складається з органів та посадових осіб, на яких покладається посвідчувати права і факти, що мають юридичне значення.

Зкон України про захист працівників суду і правоохоронних органів, де є перелік ПО.

Закон України про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і ПО держави від 19.06.2003.

Правоохоронні органи – органи, діяльність яких спрямована на захист національної безпеки, на забезпечення стану законності, на захист прав, свобод та інтересів громадян, свобод, суспільства та держави.

4. Законодавче регулювання діяльності судових та правоохоронних органів:

А) Конституція України, 2, 7, 8, 12 розділи та вихідні положення.
Б) Кодекси: кримінально-процесуальний, цивільно-процесуальний, кодекс про адміністративні правопорушення, митний кодекс і кримінальний кодекс.
В) Міжнародні договори- загальна декларація про права людини, про громадянські та політичні права людини, конвенція про права людини та основоположник свобод і основні приниципи незалежності суддів.
Г) Закон України про судо устрій і статус суддів
Про прокуратуру
Про міліцію
Про адвокатуру
Про нотаріат
Про ОРД
Про службу безпеки
Про боротьбу з корупцією
Д) генералтний прокурор України: накази, інструкції, вказівки

Теорія держави та права. Шипілов Л. М.

1.Теоретико-історичні юридичні науки

Теорія держави і права;
Історія держави і права;
Історія вчень про державу і право;

2. Галузеві юридичні науки
3. Прикладні(спеціальні) юридичні науки:

Криміналістика
Судова бухгалтерія
Судова медицина
Правова статистика
Державне будівництво

4. Науки, що вивчають зарубіжні державу і право:

Державне право зарубіжних країн
Міжнародне право
Міжнародне публічне право
Міжнародне приватне право

Теорія держави і права – це фундаментальна методологічна юридична наука, що вивчає найбільш загальні закономірності та тенденції виникнення, розвитку та функціонування держави і права у їх взаємозв’язку, а також вихідні для усіх юридичних наук поняття.

Риси:

1. ТДП – це суспільна наука
2. ТДП. – юридична наука
3. ТДП є найбільш загальною юридичної наукою
4. ТДП є фундаментальною наукою
5. ТДП э методологічною наукою

Предмет ТДП : загальні закономірності та тенденції виникнення, розвитку та функціонування держави і права у їх взаємозв’язку.

Державно-правова закнономірність – це об’єктивний стійкий необхідний зв’язок державно-правових явищ між собою та іншими суспільними явищами, який породжує якісну визначеність державно-правових інститутів.

Критерії класифікації ДП:

1. Генетичний
2. Структурний
3. Функціональні

За дією у суспільстві
-внутрішні(в межах державно-правових явищ)
-зовнішні

За сферою дії закономірностей у державно-правовому просторі
-загальні
-окремі

За історичними межами дій:

-загальні(універсальні)
– формаційні
-особливі(притаманні лише конкретній державі

Державно-правові тенденції – це відносно стійкі та тимчасові зв’язки, що виникають між державно-правовими явищами.

Випадковість у розвитку державно-правових явищ – непередбачувсний, нетиповий збіг обставин у сфері права і держави, який відбувається з малою ступінню вірогідності і не зумовлений їх сутністю.

Система загальних юридичних понять

Функції теорії держави і права – це основні напрямки впливу ТДП На суспільні відносини, а також на розвиток інших юридичних наук.

-загальні
-спеціальні

Загальні:
Описова(констатуюча)
Інтрепретаційна
Еврістична
Прогностична (функція наукового передбачення)
Практична

Спец. Функціі

Узагальнююча функція
Інтеграційна
Методологічна

Безпека життєдіяльності. Доцент Зенін А. П., доцент.

Назва дисципліни: Безпека життєдіяльності.

Кафедра основ безпеки життєдіяльності.

Адреса: Центральний корпус, к.113

Лектор: доцент Зенін Андрій Петрович, кандидат технічних наук, доцент

Тема лекції: Наукові основи безпекознавства

Навчальні питання:

1. Безпекознавство в системі безпеки.
2. Основні поняття безпеки життєдіяльності.

Кафедра ОБЖД має герб, де є головне висловлення :

” Свобода від небезпек, тобто безпека, – це головна свобода ”

Герб символізує головну ідею дисципліни: наука БЖ – це наука про захист життя.

Безпекознавство в системі безпеки

Сучасний небезпечний стан навколишнього середовища вимагає пошуку шляхів оновлення системи безпеки в усіх сферах життя та діяльності людства.

Несприятлива ситуація вимагає формування нового наукового напряму, який отримав назву ‘безпекознавство’

Предметом дослідження безпекознавства є безпека в усіх сферах життя.

Безпекознавство – це багатобічна наука, яка вивчає закономірності ефективного забезпечення безпеки в усіх сферах життя та діяльності людства.

Мета БКЗ:

Створення філософії безпеки, а також такої наукової теорії глобальної безпеки, яка забезпечить практичне створення безпечних умов існування як окремої людини, так і всієї цивілізації.

Головним принципом БКЗ є безпекоцентризм, який визначає безумовний пріоритет безпеки при вирішенні будь-яких питань життєдіяльності.

БКЗ спрямоване на вирішення наступних проблем:

1. На проблеми глобальної довгострокової безпеки з метою відновлення та збереження біосфери як природних нормальних умов існування людства.
2. На проблеми локальної національної безпеки як основи збереження нації.
3. На проблеми наукової теорії БКЗ, яка повинна визначити закони безпеки і на їх підставі розробити законодавчі акти щодо дотримання законів безпеки.
4. На проблеми науково-практичної галузі БКЗ, яка повинна реалізовувати рішення проблем для створення безпечних умов життєдіяльності як для однієї людини, так і для всього людства.

Науково-практичну галузь БКЗ складає наука БЖД

БЖД є практичною складовою науки БКЗ.:D

Головною метою навчальної дисципліни БЖД є надання студентам спеціальних знань як майбутнім керівникам щодо формування світогляду безпеки. Саме світогляд безпеки в умах керівників є необхідною умовою пріоритету безпеки в усіх галузях життєдіяльності.

Дисципліна БЖД надає знання щодо розпізнавання та передбачено небезпек різного характеру для виявлення причинно-наслідкових звязків надзвичайних подій, а також знання для правильного оцінювання небезпечних і надзвичайних ситуацій з метою правильних дій керівників для захисту своїх підлеглих в умовах НС(надзвичайних ситуацій).

Основи інформатики та обчислювальної техніки. Гвозденко М. В.

Інформація, її види та властивості.

Інформатика. Національна програма інформатизації України.

Інформація, як і будь-яке глобальне явище, не має однозначно гол визначення. Існують лише підходи визначення інформації, найсучаснішими з яких є:

-недетермінований(невизначений) поняття ‘інформація’ не потребує визначення, оскільки є фундаментально і інтуітивно зрозумілим.
-антропоцентричний – продукт взаємодіі даних і адекватних їм методів.
-інформацію ототожнюють з даними.

Інформація має декілька класифікаційних ознак:

1. За засобами її сприйняття людиною:

-візуальна
-слухова
-тактильна
-смакова
-нюхова

2. За формами предстаалення:

-символьна
-графічна
-відео
-мімічна
-пластична
-звукова
-пахощі
-матеріальні тіла
-поля різного походження

3. За суспільним значенням:

-особиста
-суспільно-політична
-спеціальна(відповідно до факту або зацікавленості)

Таким чином, інформація є основою управління

У загальному вигляді управління може бути представлені

Теорія держави і права. Шипілов Л. М.

Тема: Теорія держави і права(ТДП) як фундаментальна юридична наука

Основні питання:

1. Юридична наука, загальна характеристика
2. Теорія держави і права: поняття і риси
3. Предмет ТДП та його структура
4. Функції ТДП

Наука – це форма духовної діяльності людини, яка спрямована на добуття істинних знань про світ та об’єктивні закономірності його розвитку.

Наука має три функції:

1. Пізнання.
2. Прогнозування майбутнього розвитку оточуючого світу.
3. Впровадження результатів наукових знань у практику.

Кожна наука володіє власним об’єктом і предметом.

Предмет науки – це сукупність знань, а об’єкт – це те, що вона вивчає та досліджує.

Юридична наука – це різновид суспільної науки, яка спрямована на здобуття, узагальнення, систематизацію, а також використання знань про державно-правову дійсність.

Ознаки (загальні та власні)

Загальні:

1. Юридична наука є суспільна наукою.
2. Вона має ідеологічний характер.
3. Вплив суспільного контексту, в якому здійснюється наукове дослідження.
4. Обмежене використання соціального експерименту.
5. Умовний характер прогнозів.

Власні:

1. Юридична наука(ЮН) – це спеціальна наука, бо вивчає не все суспільство, а лише конкретні об’єкти, а саме державу ті право.
2. ЮН має власний об’єкт і власний предмет. Предмет – держава і право в усій багатоманітності їх проявів. Об’єкт – це сукупність усіх закономірностей та тенденцій виникнення, розвитку та функціонування усіх державно-правових явищ.
3. ЮН має власну методологію(сукупність принципів, способів, прийомів, за допомогою яких досліджується держава і право).
4. ЮН має власну термінологію(системою слів та словосполучень, за допомогою яких окреслується державно-правова дійсність)
5. ЮН притаманні власні функції(основні напрямки впливу юридичної науки на оточуючий світ)

>гносеологічна
> еврістична
>прогностична
>практична
>методологічна

6. ЮН має теоретико-прикладний характер.
7. ЮН є системною.

Історія української культури. Стасевська О. А.

Культура(лат. – процес обробки землі) Цицерон вперше використовує це поняття у іншому світлі. Оброблення не землі, а людської душі.

Культура і натура(природа), порівняння.

Ці поняття тісно пов’язані.

Філософський сенс : природа – це сукупність природних умов існування людини і людського суспільства.

Культура – щось, створене штучно, людиною.

Природа – передумова існування культури.

Природа є також і об’єктивне матеріальне начало в самій людині.
Вона постає як первісний пункт людського розвитку.
Через пізнання людина лтримує свободу.

Культура – друга природа.

Чим більше розвивалася людина, тим більше вона намагалася змінити природу та підкорити її собі.

Людина починає створювати артефакти.

Культура і цивілізація.

Цивілізація – вживається для по значення певного етапу культурного розвитку людства.

Культура ж є атрибутом людства протягом всього його існування.
Цивілізація вжив для характеристики суспільства: певне суспільство завдяки розвитку продуктивних сил отримує додатковий продукт. Розвиток технологій суспільства, виробництво загалом, та окремі технологічні процеси.

Деякі цивілізації можуть руйнувати культуру або навпаки.( приклад : антична культура)

Привіт усім!:)

Отже що то за блог такий😉

Тут я публікуватиму лекції, що були прослухані студентами найкрутішої, найрозумнішої, найталановитішої та “най”, “най”, “най” групи номер 07-12-03, як вона називається офіційно, або третьої групи першого курсу сьомого факультету😏.

Якщо за якоїсь причини в журналі навпроти твого прізвища стоятиме ‘н’, чи щось інше, усі лекції в електронному варіанті можна буде знайти тут. За помилки відповідальності не несу😜

Можливо, як буде треба, згодом тут викладатиму й розклад, і домашні завдання і т.д.

Ваша Д.😘

Post Navigation